ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Tuesday, July 9, 2013

ႏူတ္ ဆက္ ခဲ႔ ပါ ၿပီ ခ်စ္ သူ

ႏူတ္ ဆက္ ခဲ႔ ပါ ၿပီ ခ်စ္ သူ
&&&&&&&&&&&&&&&&


ခ င ္တ ြယ ္ သ လ ုိလ ုိ
န င ္ဟ န ္ေ ဆ ာင ္လ ုိ႔
ၾ က င ္န ာ သ လ ုိလ ုိ
မ ူယ ာ ပ ုိက ာ
ခ ် စ ္တ ယ ္လ ုိ က ြယ ္
အ ေ ၿ ဖ ေ ပ း ရ င ္း
ခ ြဲ ခ ြာ ထ ြက ္ သ ြ ာ း
မ ိ စ ိမ ္း က ား ေ ရ ။ ။

ဖ န ္ လ ာ ဘ ဝ
ေ န ာ င ္ က ာ လ ၾ က
န င႔ ္ လ ုိ႔
ခ ် စ ္ တ ာ သ ိ ၿ ပ ီး
သ စ ၥာ မ ရွ ိ တ ဲ႔
မ ိ န ္း မ မ ်ဳ ိး န ဲ႔ ေ လ
မ ဆ ုံ ပ ါ ရ
မ ၾ ကဳံ ပ ါ ရ ေ စ န ဲ႔ ေ တ ာ ။ ။

န င ္႔ အ တ ြက ္ ေ လ
ဆ ု ေ ခ ြ ် ေ ပ း မ ယ ္
န င ္႔ အ ေ ပ ၚ မ ွာ
င ါ ႔ လ ုိ ေ ပ ါ ႔ ဟ ာ
အ ဆ င ္း လ ည ္း သ ိလ႔ ုိ
အ ခ ် င ္း လ ည ္း သ ိ ၿ ပ ီး
ၿ ဖဴ စ င ္ စ ြ ာ ရ ယ ္
တ န ္း ဖ ိုး ထ ား က ာ
ခ ် စ ္ မ ဲ႔ သ ူ မ ်ဳိး
ေတြ ပါ ေစ သား
ေတြ႔ ေစ သား ကြယ္

No comments:

Post a Comment